Wykonuję tłumaczenia pisemne i ustne, przysięgłe i zwykłe. Posiadam bardzo bogate doświadczenie w tłumaczeniach przysięgłych  z języka polskiego na język hiszpański i na odwrót, różnego typu dokumentów, takich jak: akty notarialne, umowy hadlowe i inne, pełnomocnictwa, dokumenty sądowe, zapytania o karalność, zaświadczenia lekarskie, akty urodzenia, akty małżeństwa, dyplomy, świadectwa szkolne, dokumenty samochodowe itp. Tłumaczę też teksty zwykłe wszelkiego rodzaju, popularno-naukowe i literackie. Gwarantuję szybkie terminy realizacji. W przypadku tłumaczeń przysięgłych istnieje możliwość przesłania dokumentu faxem lub e-mailem i okazania oryginału dopiero przy odbiorze tłumaczenia. Za świadczone usługi wystawiam rachunki.

 

 Realízo traducciones e interpretaciones juradas y generales. Tengo una amplia experiencia en traducción de documentos de todo tipo: actas naturiales, contratos comerciales y otros, apoderamientos, documentos judiciales, certificados de antecedentes penales, certificados médicos, actas de nacimiento, actas de matrimonio, diplomas, certificados escolares, documentos de vehículos etc. Traduzco también textos generales de todo tipo, de divulgación científica y literarios. Garantizo corto plazo de realización del servicio. En caso de traducciones juradas existe la posibilidad de mandar el docomento por fax o por e-mail mostrando la matriz en el momento de recogida de la traducción. Expido facturas.